Eric Nègre

 

 

曾经是骑手,后来成为高水平运动马马商和经纪人,在国际市场上威望很高,曾经为买主成功推荐MISS FAN (ex SISSI DE LA LANDE), QUINTA, GUSTL P等世界名马。

拍卖结果

合作伙伴